Política de privacitat | Meritxell Ribé

I. INFORMACIÓ EN COMPLIMENT DEL QUE ESTABLEIX LA LLEI 34/2002, D’11 DE JULIOL, DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE COMERÇ ELECTRÒNIC

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (d’ara endavant, LSSI-CE), s’informa de manera expressa, precisa i inequívoca, tant als destinataris del servei com als òrgans competents, dels següents aspectes relatius al prestador de serveis de la societat de la informació:

Denominació social
THE ROOM STUDIO S.L.
CIF
B66418666
Activitat
Interiorisme i decoració
Domicili Social
Travessera de Gràcia 23-29 1º 1ª
08021 - BARCELONA (Barcelona)
Telèfon  +34 93 200 28 30
Correu electrònic
estudi@meritxellribe.com
Web
www.meritxellribe.com

Dades d’inscripció Registre Mercantil

Inscrita en el R.M. de Barcelona, Tom 44559, Foli 0102, Full/Dup. 459885, Inscripció 1

II. INFORMACIÓ EN COMPLIMENT DEL QUE ESTABLEIX LA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1. PRINCIPI D’INFORMACIÓ

En compliment del que estableix l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, LOPD), us informem de manera expressa, precisa i inequívoca que les dades que faciliteu, així com les que es generin durant la vostra relació amb la nostra entitat, seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat de THE ROOM STUDIO S.L., degudament notificats al registre de la "Agencia Española de Protección de Datos", amb la finalitat del manteniment i compliment de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat i prestació de serveis derivats de la mateixa.
Així mateix, en compliment de la citada LOPD i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (d’ara endavant, LSSI-CE), us informem que les vostres dades poden ser utilitzades amb la finalitat d’enviar-vos comunicacions amb informació d’interès en general i sobre l’exercici de la professió i l’organització col·legial en particular, a través del telèfon, el correu postal ordinari, el fax, el correu electrònic o altres mitjans de comunicació electrònica equivalents.
De la mateixa manera, us informem que es cediran les vostres dades en tots aquells casos en què calgui per al desenvolupament, el compliment i el control de la relació amb la nostra entitat i per al compliment dels seus fins i de totes les funcions que li siguin pròpies, així com en els supòsits en què ho autoritzi una norma amb rang de llei i, en particular, quan concorri un dels següents suposits: a) El tractament o la cesió tinguin per objecte la satisfacció d’un interès legítim del responsable del tractament o del cesionari emparat per aquesta norma; b) El tractament o la cesió de les dades siguin necessaris perquè el responsable del tractament compleixi un deure que li imposi la norma.

2. PRINCIPI DEL CONSENTIMENT

El consentiment per al tractament de les vostres dades amb les finalitats descrites en l’apartat anterior s’entén prestat a través del marcatge de les caselles corresponents disposades a aquest efecte en la nostra pàgina web.

3. CARÀCTER OBLIGATORI DE LES DADES SOL·LICITADES

L’emplenament de tots i cadascun dels camps que apareixen en els formularis disposats a aquest efecte en la nostra pàgina web té caràcter obligatori (en cas contrari, els camps que tinguin caràcter obligatori apareixeran marcats amb un asterisc). La negativa a facilitar les vostres dades comportaria la impossibilitat de mantenir i complir la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat, ja que les dades són necessàries per a la prestació de serveis derivada d’aquesta.

4. PRINCIPI DE QUALITAT DE LES DADES

El destinatari del servei és l’únic responsable de la veracitat i l’exactitud de les dades aportades, i THE ROOM STUDIO S.L. actuarà de bona fe com a mer prestador del servei.
En el supòsit que el destinatari del servei faciliti dades falses o de terceres persones sense que n’hagi obtingut el consentiment per fer-ho, respondrà personalment de les responsabilitats derivades d’aquesta circumstància davant de THE ROOM STUDIO S.L.,
dels afectats o interessats, de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i, si n’hi ha, de les autoritats autonòmiques de protecció de dades.
THE ROOM STUDIO S.L. no recull dades de persones menors de catorze anys a través de la seva pàgina web. En el cas que una persona menor de catorze anys faciliti les seves dades a través dels formularis disposats a aquest efecte a la nostra pàgina web o en qualsevol altre canal de recollida, es destruiran immediatament en el mateix moment en què es tingui notícia d’aquesta circumstància.
Amb la finalitat de complir el que estableix l’article 4.3 de l’LOPD, el destinatari del servei es compromet a comunicar a THE ROOM STUDIO S.L. els canvis que es produeixin respecte les seves dades, de manera que responguin amb veracitat a la seva situació actual en tot moment.

5. PRINCIPI DE SEGURETAT DE LES DADES

THE ROOM STUDIO S.L. es compromet a complir la seva obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les, i ha d’adoptar totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i n’evitin l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposades, tant si provenen de l’acció humana com del medi físic o natural, desenvolupades al títol VIII del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

6. EXERCICI DE DRETS

En compliment del que estableixen l’LOPD i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament d’aquella, el destinatari del servei pot exercitar, en qualsevol moment, els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del fitxer o del tractament, cas en què ha d’adjuntar una fotocòpia del DNI.

7. RESPONSABLE DEL FITXER O DEL TRACTAMENT

El responsable del fitxer o del tractament és THE ROOM STUDIO S.L., amb domicili a l’efecte de notificacions a Travessera de Gràcia 23-29 1º 1ª, 08021 - BARCELONA (Barcelona).

Ús de les cookies
Utilitzem cookies pròpies i de tercers, analitzant els seus hàbits de navegació, amb la finalitat de garantir la qualitat i seguretat dels nostres serveis. Si continúa navegant a la nostra pàgina web, considerem que accepta l’ús de les cookies. Podeu canviar la configuració i obtenir més  informació consultant la “Política de Cookies”.


Política de cookies | Acceptar